Leave Your Message
Şekilli halta

Şekilli halta

Hytaýyň professional şekilli haltalary üpjün ediji we öndüriji

DingliPackşekilli haltajyklar, islegiňize görä şekilli haltalary hödürlemegi üpjün etmek üçin örtükli halta ýasamak usuly bilen, öz markaňyza laýyk dizaýn edilip bilinýän köp dürli ýasalan we ululykda bolýar, önümiňiziň saklanyşyna we marketingine laýyk gelýär talaplary.

Innowasiýa görnüşli sumka gaplamamyz bilen önümiňiziň marka keşbini we amatlylygyny ýokarlandyryň. Konweks, sagat aýnasy we tegelek burçlar ýaly standart şekillerimizi saýlap, gaplama pudagynyň soňky tendensiýalaryndan peýdalanyň ýa-da özboluşly dizaýn dörediň. Mundan başga-da, aňsat guýmak we işlemek üçin sowuk köprüler üçin spout şekillerini goşmak üçin önüm gaplamaňyzy düzüň.

Omörite şekilli halta gaplamagyň artykmaçlyklary:

Täsin şekil

Islegleriňize laýyklykda önümleriňize we aýratynlyklaryňyza laýyk gelýän adaty şekilli halta gaplamasynyň artykmaçlyklaryny öwreniň. Bar bolan galyplaryň giň görnüşini, şeýle hem gaplamalaryňyzyň tapawutlydygyny we marka şekiliňize laýyk gelmegini üpjün edip, öz aýratyn şekilleriňizi döretmek mümkinçiligini hödürleýäris.

Amatly aýratynlyklar

Biziň şekilli haltajyklarymyz, goşmaça fiziki esbaplar zerurlygy bolmazdan, içerki dykyzlyklar, ulanylyşy we tekjäniň özüne çekijiligi ýaly amatly aýratynlyklar bilen üpjün edilip bilner.

Iýmit derejesi materiallary

haltalarymyz BRC kepillendirilen önümçilik kärhanamyzda iň ýokary hilli iýmit derejeli materiallardan ýasalýar.